بایگانی‌ها بازسازی شرق تهران - بازسازی ساختمان فراز